Testimony of David Schemm NAWG Before the Senate Agriculture Committee – 7 25 17

Testimony of David Schemm NAWG Before the Senate Agriculture Committee - 7 25 17